Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Foto

W dniu 26 marca 2014 r. Lider Projektu – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – podpisał umowę o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .
Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został zapisany w Planie Działania dla Priorytetu IX w 2013 roku i przewidziany do realizacji w trybie systemowym. Beneficjentem systemowym jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Partnerami projektu są 21 jednostki samorządu terytorialnego, w tym 14 powiatów.

Celem w/w projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

Powiat Wyszkowski w okresie do 30.09.2015r. będzie realizował następujące formy wsparciadla uczniów szkół zawodowych – 246 uczniów/uczennic, dla których jestorganem prowadzącym, tj.:
- Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie – 110 uczniów /uczennic,
- Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie – 104 uczniów /uczennic,
- Uczniowie Zespołu Szkół w Zabrodziu im. Władysława Stanisława Reymonta – 20 uczniów /uczennic,
- Uczniowie Zespołu Szkół w Długosiodle – 12 uczniów /uczennic.

Projekt przewiduje realizację:
- Zajęć pozalekcyjnych z zakresu:języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski), matematyka, ITC, przedsiębiorczość, trening pozytywnego myślenia, pozytywna komunikacja w pracy
- Doradztwo zawodowe
- Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne
- Staże.

W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne materiały dydaktyczne na kwotę 480 750,00 PLN

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Powiat Wyszkowski: 1 779 770,00 PLN,
Dofinansowanie wyniesie 1 527 576,59 PLN, z tego: Europejski Fundusz Społeczny/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 512 804,50 PLN, budżet państwa 14 772,09 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 252 193,41 PLN w tym niepieniężny 126 000,00 PLN

Na odbycie staży w przedsiębiorstwach zabezpieczono w budżecie projektu kwotę 683 700,00 PLN. Staże w przedsiębiorstwach (min. 150 godzin) odbędzie 246 uczniów i uczennic . Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w wysokości 1600 zł brutto, wypłacane po zakończeniu staży i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie. Odbycie stażu pozwoli na poznanie przyszłego pracodawcy, zaprezentowania swoich dotychczasowych umiejętności i zdobycia nowych przydatnych w nowym miejscu pracy.

Osiągnięcie zamierzonego celu projektu będzie możliwe dzięki realizacji następujących działań:
- nawiązanie współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji staży (zawarcie umów stażowych),
- nawiązanie stałej współpracy z pracodawcami/organizacjami pracodawców w zakresie trwałej współpracy przy kształtowaniu polityki edukacyjnej poprzez włączenie ich w proces decyzyjny dot. profili i sposobu kształcenia zawodowego,
- wdrożenie programów rozwojowych w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

Powiat Wyszkowski jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:
- realizację programów rozwojowych szkół na terenie powiatu wyszkowskiego zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu; w ramach tego działania Partner zobowiązany jest do:
- zatrudnienia osób do realizacji projektu na poziomie Partnera
- rekrutacji uczestników do Projektu
- wyłonienie wykonawców usług na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, zajęć pozalekcyjnych oraz dostarczenia sprzętu
- organizacja i monitoring zajęć,
- przeprowadzenia staży tj. zapewnienie miejsc staży, podpisanie umów stażowych,
- przygotowanie programów staży przy współpracy z przedsiębiorcą, nadzór nad realizacją staży,
- skompletowanie dokumentów dotyczących staży, przeprowadzenie szkolenia BHP, skompletowanie potrzebnej do rozliczenia ż wypłacenie stypendium stażowego oraz refundacji kosztów przedsiębiorcy,,
- rozliczenia działań zgodnie z zasadami dotyczącymi finansowania Projektu
- sprawozdawczości z realizacji zadań w ramach Projektu,
- współpracy w ramach promocji Projektu,
- dokonywania zakupów towarów i usług, które zostają po stronie Partnera,
- współpracy w ramach Projektu ze stronami umowy
- informowanie Lidera o wszelkich problemach w realizacji Projektu.

Lista uczestników projektu

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin projektu

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu projektu

Formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie i regulamin

Zarządzenie Nr 66/2014

Zarządzenie Nr 67/2014

Foto
 

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4948 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14