Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym

Foto
.


W dniu 23 marca 2018 r została zawarta umowa o dofinansowanie operacji własnych Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński pn. „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze".

Kwota dofinansowania: 299 979,00 zł w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)wynosi : 254 982,15 zł
Całkowita wartość projektu: 567 391,41 zł
Operacja będzie realizowana do 30 listopada 2018 r.
Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego poprzez stworzenie lokalnego produktu turystycznego obejmującego utworzenie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową ciągów pieszych.

„Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” przeznaczone jest na użytek publiczny w miejscowości historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat rybactwa, znaczenia dla gospodarki i ochrony środowiska zarówno wśród uczniów i uczennic szkół i placówek oświatowych (Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie im. Marii Skłodowskiej-Curie kształcących w zawodach - technik gastronomii i hotelarstwa jaki dorosłych w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

Będzie służyło promocji zawodów wykorzystujących lokalne produkty (świeże ryby z czystych wód obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalewy Zegrzyńskiego, umożliwi także podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w sektorze rybołówstwa na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Centrum będzie pełniło funkcję integracji społecznej lokalnej, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, uczniów, osób pracujących, niepracujących, seniorów a także turystów. Zostanie m. in. wyposażone w gabloty z rysunkami i opisami gatunków ryb, tablicę interaktywną z projektorem, mobilne zestawy nagłośnieniowe oraz zestawy wędkarskie.

Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym ma wybudowane nowe ciągi piesze.

Zakończył się I Etap realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4414 W Wyszków-Somianka-Popowo Parcele w miejscowości Popowo Kościelne poprzez przebudowę chodnika do Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym”.
Całkowity koszt przebudowy: 85 453,64 PLN w tym dofinansowanie:
- 33 449,00 PLN Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
- 5 903,00 PLN budżet państwa;
- 46 101,64 PLN budżet Powiatu Wyszkowskiego;

II Etap realizacji operacji pn. „Remont budynku kultury dla potrzeb stworzenia Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” zostanie zakończony do 31 maja 2019 r. Ww. operacja uzyskała dofinansowanie w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Kwota dofinansowania: 299 979,00 PLN zł w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 254 982,15 PLN.
Całkowita wartość projektu: 567 391,41 PLN.

Foto
.

Foto
.


Zakończenie finansowe operacji „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” dofinansowanej w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
W dniu 31 października 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zatwierdził złożony w dniu 31 maja 2019 roku wniosek Powiatu Wyszkowskiego o płatność końcową rozliczający wypłaconą II zaliczkę w wysokości 260 627,00 zł na realizację II Etapu operacji pn. „Remont budynku kultury dla potrzeb stworzenia Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym
Całkowity koszt realizacji operacji : 719 430,57 PLN m dofinansowanie: : 299 979,00 PLN zł w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 254 982,15 PLN.
Kwota dofinansowania: 299 979,00 PLN zł w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 254 982,15 PLN.
W ramach operacji stworzoną atrakcyjną przestrzeń publiczną –stworzono Centrum promujące lokalne produkty turystyczne oparte o tradycji rybołówstwa, wybudowano chodnik ,stanowiący niezbędny brakujący element bezpośredniej dostępności infrastruktury dla turystki,-nastąpiła poprawa warunków przemieszczania się ruchu pieszego do Centrum poprzez stworzenie ciągów pieszych. Zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska tj. termomodernizację budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wybudowanie pochylni.
Cel operacji został osiągnięty we współpracy z Gminą Somianka i Wspólnotą Gruntową wsi Popowo Kościelne, użyczającymi nieruchomości zgodnie z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, kierowanej przez społeczność.

Powiat Wyszkowski dokonał modernizacji istniejącego budynku kultury wraz
z zagospodarowaniem wokół placu nadając mu nową funkcję promocji, zachowania i upowszechniania wiedzy dziedzictwa kulturowego rybołówstwa historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego.

W ramach ww. operacji Powiat Wyszkowski wyposażył Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa Popowie Kościelnym w:
• gabloty z gatunkami ryb, które przedstawiają chronione gatunki ryb występujące na obszarze LGR i służą promowaniu, zachowaniu i upowszechnianiu wiedzy dziedzictwa kulturowego rybołówstwa na obszarze LSR,
• tablicę interaktywną z projektorem, przedstawiającą m.in. aktualne informacje
o stanie jakości (czystości wód i zasadach prowadzenia gospodarki rybackiej na terenie LSR i źródłach finansowania operacji w tym wyposażenia,
• zestawy wędkarskie służące prowadzeniu edukacji o zasadach „wędkowania” wśród odwiedzających ww. centrum,
• mobilny zestaw nagłośnieniowy służący realizacji działań informacyjno- promocyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3042 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14