Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II

Foto
.


Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 13 września 2017 r. Powiat Wyszkowski podpisał Umowę Nr RPMA.04.02.00-14-8025/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Koszt całkowity projektu: 8 216 881,36 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 285 425,42 zł.
Wkład własny – 2 931 455,94 zł.
Termin realizacji zadania: 01.05.2015 r. - 31.10.2018 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU
jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
w Powiecie Wyszkowskim oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie powiatu wyszkowskiego, których źródłem pośrednim lub bezpośrednim są te obiekty.
Osiągnięcie celu głównego będzie realizowane poprzez nw. cele szczegółowe projektu, które związane są bezpośrednio z oczekiwaniami i potrzebami adresatów projektu (mieszkańców subregionu ostrołęckiego, powiatu wyszkowskiego, w szczególności mieszkańców miejscowości Wyszków i Brańszczyk oraz turystów, przedsiębiorców, osoby przyjeżdżające do powiatu i przejeżdżające przez Powiat).
Celami szczegółowymi projektu są:
- poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków powiatowych poprzez inwestycje termomodernizacyjne,
- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez redukcję ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii,
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz znacznie ograniczenie wydatków na energię poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzania wody (oszczędności wynikające z zainstalowania kolektorów mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia tradycyjnych źródeł energii nawet do 70%),
- promocja odnawialnych źródeł energii,
- poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynków – podniesienie komfortu cieplnego budynków,
- dostosowanie do obowiązujących norm ochrony cieplnej, - poprawa estetyki budynków.

Planowane przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego – etap II” składa się z 5 zadań:
1) Zadanie 1 – Budynek Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
2) Zadanie 2 – Budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie,
3) Zadanie 3 – Budynek Główny Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku,
4) Zadanie 4 – Budynek „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku,
5) Zadanie 5 – Budynek Internatu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
Zadanie Nr 3 obejmuje montaż instalacji solarnej w Budynku Głównym w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (DPS). Układ solarny zasilany będzie łącznie przez 30 kolektorów słonecznych. Całkowita powierzchnia absorpcyjna płyt kolektorowych wynosi 65,7 m2. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w absorberze kolektora.
Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji obejmującej głęboką modernizację energetyczną oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W każdym z budynków nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 25%. Celem strategicznym projektu jest zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska oraz uzyskanie efektu ekologicznego.

Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II zakończona.
Powiat Wyszkowski informuje, że w dniu 25.02.2019 roku wpłynęła na konto projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu wyszkowskiego – etap II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV, Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020 kwota refundacji, o którą wnioskował Powiat Wyszkowski – Beneficjent wnioskiem końcowym, tj. kwota 29 365,64 zł - tym samym została zakończona realizacja projektu. Zakres rzeczowo- finansowy dla wszystkich 5 zadań został zrealizowany zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.02.00-14-8025/17-02. Osiągnięto zakładane rezultaty. Przez 5 kolejnych lat Powiat Wyszkowski jest zobowiązany do zachowania osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu, a także nie może mieć miejsca zmiana charakteru własności dofinansowanych elementu infrastruktury.
Projekt zrealizowano w okresie od 01.05.2015r. do 05.10.2018r.
Całkowita wartość projektu: 6 946 355,91 zł w tym kwalifikowalne: 5 074 838,78 zł.
Kwota dofinansowania: 4 059 871,02 zł (środki UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnotowe):
 80% kosztów kwalifikowalnych,
 58,65% kosztów ogółem.
Budżet Powiatu Wyszkowskiego: 2 886 484,89 zł


ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zadanie 1 – Budynek Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie:
- ocieplenie dachu z ewentualną wymianą pokrycia dachowego budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołu budynku, grubość docieplenia 12 cm,
- wymiana rynien i rur spustowych budynku,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana starych drzwi zewnętrznych – zestawienie stolarki budynku,
- wymiana okien – zestawienie stolarki budynku,
- remont schodów i pochylni,
- remont dachu i kominów.

Foto
.


Zadanie 2 – Budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie:
- wykonanie izolacji stropodachu z płyt styropianowych,
- remont istniejących kominów murowanych – przemurowanie kominów, naprawa czapek kominowych wraz z robotami malarskimi,
- wymianę obróbek blacharskich,
- wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wymiana instalacji odgromowej,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
- przygotowanie powierzchni i malowanie farbami elewacyjnymi starych tynków – gzymsy, montaż gzymsu,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie węzła cieplnego.

Foto
.


Zadanie 3 – Budynek Główny Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych wraz z murkami oporowymi w miejscach wejść i wjazdu do pomieszczeń piwnicznych,
- wykonanie docieplenia budynku na poziomie stropu nad II piętrem na poziomie poddasza,
- wykonanie malowania pokrycia dachowego wraz z uprzednim jego oczyszczeniem,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej,
- wymiana istniejących obróbek blacharskich murków ogniowych wystających ponad połać dachu przystosowując je do nowych szerokości przegród,
- wymiana parapetów zewnętrznych z dostosowaniem do nowej grubości ściany zewnętrznej,
- remont studni doświetlających - pomieszczenia piwniczne,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej części budynku,
- montaż instalacji solarnej.

Foto
.


Zadanie 4 – Budynek „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku:
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych wraz z murkami oporowymi w miejscach wejść i wjazdu do pomieszczeń piwnicznych,
- wykonanie docieplenia budynku na poziomie stropu nad I piętrem na poziomie poddasza, docieplenie stropu piwnicy,
- wymiana istniejących obróbek blacharskich murków ogniowych wystających ponad połać dachu przystosowując je do nowych szerokości przegród,
- wymiana parapetów zewnętrznych z dostosowaniem do nowej grubości ściany zewnętrznej,
- remont studni doświetlających - pomieszczenia piwniczne.

Foto
.


Zadanie 5 – Budynek Internatu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku:
- remont instalacji c.o.,
- docieplenie wraz z kolorystyką elewacji budynku ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych,
- izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych części budynku głównego,
- osuszenie oraz usunięcie przyczyn i skutków korozji biologicznej ścian piwnicznych części budynku głównego,
- izolacja cieplna pokrycia dachowego,
- zmiana dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem stropu,
- wymiana istniejących obróbek blacharskich,
- nadbudowa dachu.

Foto
.


Podsumowując w II etapie wykonano prace termo- i modernizacje w tym węzłów cieplnych w budynkach Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, zamontowano także instalacje solarne na budynku „Hostel” i Internatu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Etap II był kolejnym etapem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego.

W I etapie utworzono Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej, w którym funkcjonują: instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody I wspomagania c.o., baterii fotowoltaicznej do zasilania oświetlenia LED dla pomieszczeń wykładowych, turbiny wiatrowej – j.w., pompy ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi ogrzewania/ chłodzenia pomieszczeń, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, sterowania całym systemem (BMS) oraz systemu przekazywania parametrów pracy wszystkich instalacji do współpracujących z Centrum do pracowni szkolnych na terenie województwa mazowieckiego, wykonano termomodernizację 4 budynków: Internatu Liceum Ogólnokształcącego Wyszkowie, Gminy Wyszków i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie oraz budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie.

Łącznie Powiat Wyszkowski przeprowadził kompleksową termomodernizację 9 budynków użyteczności publicznej pozyskując na zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie powiatu wyszkowskiego, których źródłem pośrednim lub bezpośrednim były te obiekty. Ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie pozyskano dofinansowanie w kwocie 7 256 330,02 PLN w tym w I etapie 3 196 459,00 PLN, w II etapie 4 059 871,02 PLN.
Realizacja projektów przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów eksploatacji obiektów, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska w efekcie do „czystszego powietrza”.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3279 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14