Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego

Foto
.


Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 1 maja 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 95 uczennic i 130 uczniów czterech szkół z 2 zespołów szkół i 1 placówki oświatowej Powiatu Wyszkowskiego we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji zawodowych 225 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie poprzez udział w dodatkowych stażach i praktykach zawodowych, warsztatach na wyższych uczelniach w okresie do 30 kwietnia 2019 r.
2. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju 225 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych informatyk, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, spedytor, logistyk budownictwa, murarz i tynkarz i fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarstwa, kucharz, piekarz, sprzedawca, handlowiec z terenu powiatu wyszkowskiego poprzez wprowadzenie do oferty szkół
i placówki dodatkowych kursów, w okresie do 30 kwietnia 2019 roku.
3. Zwiększenie zakresu wsparcia uczniów poprzez zakup pomocy dydaktycznych do prowadzonych kursów - doposażenie 4 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w okresie do 30 kwietnia 2019 roku.

Projekt obejmuje 6 zadań:
- Zadanie 1. Staże zawodowe dla 199 uczniów i uczennic,
- Zadanie 2. Praktyki zawodowe dla 26 uczniów i uczennic,
- Zadanie 3. Zajęcia z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnień dla 90 uczniów i uczennic – Kurs Uprawnienia SEP do 1 kV,
- Zadanie 4. Warsztaty w szkołach wyższych dla 99 uczniów i uczennic,
- Zadanie 5. Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu,
- Zadanie 6. Zajęcia specjalistyczne dla 101 uczniów i uczennic:
 Kurs kosztorysowania w programie Norma PRO dla 24 osób
 Kurs komputerowego przedmiarowania robót budowlanych dla 25osób
 Kurs certyfikatu HACCP dla 32 osób
 Kurs prawa jazdy kategorii B dla 20 osób

W ramach zadania 4 zostaną wyposażone cztery szkolne pracownie nauki zawodu w 2 szkołach:
1. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie  Pracownia elektryczna dla zawodu Technik elektryk (koszt wyposażenia 79 298,00 zł),
2. Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie  Pracownia technologii gastronomicznej (20 325,00 zł), Pracownia planowania i żywienia i produkcji gastronomicznej (27 325,00zł) i Pracownia obsługi gości dla zawodu TŻiUG (59 340,00 zł).

Projekt jest skierowany do 225 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
z Zespołu Szkół w Długosiodle i z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 959 495,60 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł
w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64 zł)

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. Projekt został opracowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Dyrekcją Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”
w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół w Długosiodle.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc

W dniu 22 maja 2017 roku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.3.01-14-7140/16 –00 pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. W imieniu Powiatu Wyszkowskiego umowę podpisali:
Bogdan Mirosław Pągowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Adam Mróz –Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego.

Umowa określa warunki przekazywania przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) Beneficjentowi (Powiatowi Wyszkowskiemu) dofinasowania na realizacje projektu pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” oraz prawa i obowiązki Beneficjenta.
Ww. projekt został opracowany przez zespół projektowy Wydziału Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie pod kierunkiem Ewy Ćwik – Naczelnika Wydziału i uzyskał 10 pozycję (przy punktacji 101 punktów) na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.10.3.01-14-029/16.

Jest to kolejny projekt opracowany przez Wydział skierowany do mieszkańców Powiatu w celu podniesienia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.
Powiat Wyszkowski w ramach Poddziałań 10.3.4 i 10.3.1 pozyskał z Unii Europejskiej i budżetu państwa łącznie 2 780 521,96 zł dla 385 mieszkańców, koszt przypadający na jednego uczestnika w projekcie „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim” wynosi 5 067,50 zł, w projekcie “ Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” 8 708,87 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2019 r.
Całkowity koszt realizacji: 1 959 495,60 zł
Kwota dofinansowania ogółem: 1 763 509,96 zł
w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 567 596,48 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 195 985,64 zł (z tego wkład własny pieniężny 123 835,64 zł).


Nowe zasady finansowania i udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego”
Powiat Wyszkowski informuje o wprowadzeniu zmian do „Regulaminu udziału w stażach/praktykach zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018”.
Celem zmian jest poprawa efektywności systemu wdrażania oraz rozliczania staży i praktyk zawodowych realizowanych w 2018 roku. W efekcie wprowadzonych zmian usprawni się obieg informacji i dokumentów pomiędzy:
- uczestnikiem stażu/praktyki zawodowej,
- Realizatorem staży/praktyk zawodowych;
- Liderem Szkolnym,
- Beneficjentem – Powiatem Wyszkowskim
co wpłynie na skrócenie okresu realizacji wypłat.
Zmianie ulega zwrot kosztów przejazdu :
- dotyczy najtańszego przejazdu zbiorowymi środkami transportu na danej trasie,
- nie może przekroczyć 400,00 PLN na jednego stażystę /praktykanta w przypadku staży/praktyk 300 godz., 200,00 PLN w przypadku staży /praktyk 150 godz.
Realizacja staży ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia dzięki doświadczeniom zdobytym u pracodawcy – Realizatora stażu/praktyki.

Regulamin udziału w stażach/praktykach w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w projekcie pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego”

Lista uczestników projektu zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z listy rezerwowej


Powiat Wyszkowski stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów szkół powiatu wyszkowskiego prowadzących szkolenie zawodowe dzięki nabyciu nowych umiejętności i kompetencji zawodowych.

37 uczennic i 46 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Wyszkowie im. MSC w Wyszkowie i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie dzięki udziałowi w projekcie „Dobre kwalifikacje uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszkowskiego” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy.
Foto
.

Foto
.


Dzięki udziałowi w zajęciach „Prowadzenie gry giełdowej „prowadzonych z wykorzystaniem platformy demo GPWtr@der służącej do nauki inwestowania w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 4 uczniów i 8 uczennic podzielonych na 3 zespoły dysponowało kwotą 30 000 wirtualnych pieniędzy, dokonując wirtualnych transakcji giełdowych na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. Zadaniem zespołów było pomnażanie posiadanych środków. Młodzież poznała podstawy inwestowania na giełdzie, nauczyła się śledzenia informacji rynkowych i notowań, a także wspólnego podejmowania decyzji.

Foto
.


Umiejętności postrzegania i rozumienia siebie i innych, rozwiązywania problemów dotyczących planowania dystrybucji ,uczenia się w oparciu o zadania praktyczne nabyło 10 uczniów dzięki udziałowi w zajęciach „Planowanie dystrybucji i polityka cenowa".

7 uczniów i 5 uczennic opanowało umiejętności praktycznego tworzenia serwisów internetowych w ramach zajęć „Tworzenie nowoczesnych stron www Adobe Dreamwear”

Umiejętności przygotowania grafiki do zastosowań domowych jak profesjonalnych będą przydatnych na co dzień i na rynku zdobyło 13 uczniów 8 uczennic w ramach zajęć „Grafika komputerowa”.

26 uczniów ( 13 uczniów i 13 uczennic w tym 1 uczeń po raz pierwszy) z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie uczestniczyło w dniu 7 grudnia 2018 r w warsztatach „Grafika Komputerowa – projektowanie graficzne, tworzenie animacji” przeprowadzonych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Młodzież odbyła warsztaty w dwóch grupach w pracowniach grafiki komputerowej. Na zajęciach uczniowie i uczennice najpierw poznali zastosowanie profesjonalnego programu do grafiki Adobe Photoshop a następnie ćwiczyli praktyczne wykorzystanie tego narzędzia. Pod okiem prowadzących młodzież nauczyła się tworzenia fotomontażu z wykorzystaniem pracy z obrazem na warstwach, importowania grafik do dokumentu, przesuwania warstw w obrębie kompozycji, transformacji i skalowania warstw projektu, dopasowania kontrastu, jasności i kolorystyki warstwy. Podczas pracy nad kolejnymi projektami uczniowie wykorzystywali inne narzędzia programu takie jak: szparowanie obiektów, maska przycinająca, stosowanie trybów mieszania do łączenia warstw. Na koniec zajęć prowadzący pokazali uczestnikom zastosowanie narzędzi Photoshopa do automatyzacji pracy.

Na rynek pracy wkrótce wejdą absolwenci szkół powiatu wyszkowskiego prowadzących szkolenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, z doświadczeniem zdobytym dzięki stażom/praktykom przeprowadzonym u pracodawców.

91 uczennic i 65 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Wyszkowie im. MSC w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie dzięki udziałowi w projekcie „Dobre kwalifikacje uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszkowskiego” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej miało możliwość kształtowania właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Foto
.


Powiat Wyszkowski umożliwił 42 uczennicom i 30 uczniom odbycie treningów i empatii, poznania czym jest stres, frustracja ,lęk strach. Nauczenia się zachowań asertywnych oraz poznania różnych form relaksu podczas treningu autogennego. Umiejętności postrzegania, rozumienia siebie i innych, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich oraz uczenia się w oparciu o doświadczenie osobiste kształcenie umiejętności poprawnej komunikacji, postrzegania siebie i innych ludzi. W trakcie zajęć uczniowie poznali techniki pozytywnego myślenia sprzyjającego pozytywnej komunikacji ,asertywności i uświadomili sobie prawo do bycia sobą wyrażania tego z uwzględnieniem zastosowania swoich mocnych stron w ramach 6 edycji” Treningu kompetencji interpersonalnych”.

Foto
.


24 uczennice i 12 uczniów poznało rodzaje osobowości, role i funkcje, mocne i słabe strony, planowało działania naprawcze, plany efektywności w oparciu o słabe i mocne strony, kształtowali myślenie strategiczne, uczyło się planowania, szukania i odnajdywania celów oraz zrozumienie wagi planowania w ramach 3 edycji szkolenia „Autorozwój jak wykorzystać swój potencjał w planowaniu” .

Foto
.


Powiat Wyszkowski informuje, że w dniu 30.05.2019 r. roku został złożony wniosek o płatność końcową nr RPMA.10.03.01-14-7140/16-012-01 w ramach projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” realizowanego przez Powiat Wyszkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto
.
Foto
.
Foto
.

W dniu 28.06.2019r. (data wpływu 02.07.2019r.) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 pozytywnie rozpatrzyła złożony w dniu 30.05.2019 r. wniosek Beneficjenta o płatność końcową nr RPMA.10.03.01-14-7140/16-012-01 na kwotę 74 060,89 PLN w ramach projektu pt. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" nr RPMA.10.03.01-14-7140/16 współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu".
Jako kwalifikowane w przedstawionym wniosku o płatność uznano wydatki w kwocie
74 060,89 PLN. W ramach projektu nie została stwierdzona nieprawidłowość.
Tym samym realizacja projektu zakończyła się sukcesem.

Projekt zrealizował Zespół Projektowy z Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie oraz z Zespołem Szkół
w Długosiodle w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r.

Całkowita wartość zrealizowanego i rozliczonego projektu wyniosła:
- 1 924 231,59 PLN tj. 98,20% planowanego budżetu z uwagi na oszczędności
w poszczególnych pozycjach budżetu,
Całkowita kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
- 1 751 514,96 PLN tj. 99,32% planowanego budżetu.

Projekt polegał na podniesieniu kwalifikacji zawodowych ukierunkowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji Mazowsza przez 126 uczniów i 100 uczennic z 4 szkół zawodowych Powiatu Wyszkowskiego funkcjonujących w 2 zespołach szkół: Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie (ZS1), (Technikum i ZSZ) oraz Zespół Szkół w Długosiodle (ZSD) i jednej placówce oświatowej: Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie (CEZiU) - (Technikum) we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi poprzez dostosowanie ich do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie do 30 kwietnia 2019 roku zgodnie
z celem głównym projektu.
W ramach projektu:
• 226 uczniów i uczennic z ZS1, ZSD, CEZiU poprzez udział
w okresie do 30 kwietnia 2019 r. w dodatkowych stażach i praktykach zawodowych,
• 226 uczniom i uczennicom z ZS1, ZSD, CEZiU zapewniono wszechstronny rozwój poprzez wprowadzenie do oferty szkół i placówek dodatkowych kursów w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych, informatyk, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, spedytor, logistyk budownictwa, murarz, tynkarz, fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarstwa, kucharz, piekarz, sprzedawca, handlowiec.
• 226 uczniów i uczennic uzyskało dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych i sprzętu do prowadzonych zajęć dzięki doposażeniu 4 pracowni na kwotę 161 511,30 PLN.
Zakres rzeczowo - finansowy 6 zadań został zrealizowany zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.01-14-/17-02, w skład którego wchodzą poniższe zadania:
a) Zadanie nr 1 - Staże zawodowe dla 199 uczniów i uczennic. Ponadto w ramach zadania odbyły się także:
a) dodatkowe zajęcia z kompetencji miękkich, w tym:
- Trening kompetencji interpersonalnych dla 120 osób,
- Aktywne zarządzanie czasem dla 60 osób,
- Autorozwój, jak wykorzystać swój potencjał w planowaniu kariery dla 120 osób,
b) dodatkowe zajęcia specjalistyczne, w tym:
- Prowadzenie przedsiębiorstw dla 24 osób,
- Prowadzenie gry giełdowej dla 24 osób,
- Tworzenie nowoczesnych stron www Adobe Dreamweaver dla 12 osób,
- kurs Grafika komputerowa dla 21 osób,
- Planowanie dystrybucji i polityka cenowa dla 20 osób,
- kurs Sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu dla 8 osób,
- kurs Smacznie, zdrowo – narodowo. Nowoczesna Kuchnia Polska dla 8 osób,
- Warsztaty kuchnia włoska dla 8 osób;
- Warsztaty Viva la France czyli francuskie smaki w pigułce dla 8 osób,
- warsztaty kuchnie regionalne dla 8 osób,
- kurs kelner I stopnia dla 12 osób,
- kurs kelner II stopnia dla 12 osób,
• Zadanie nr 2 - Praktyk zawodowe dla 27 uczniów i uczennic. Ponadto w ramach zadania odbyły się także:
a) dodatkowe zajęcia kompetencje miękkie, w tym:
- Umiejętności autoprezentacji dla 2 grup 6 -7 osobowych,
- Radzenie sobie ze stresem dla 2 grup 6-7 osób,
- Umiejętności pracy w grupie dla 1 grupy 10 osobowej,
- Komunikacja interpersonalna dla 1 grupy 12osobowej,
- Kultura zawodu savoir vivre w pracy dla 1 grupy 12 osobowej,
• Zadanie nr 3 - Zajęcia z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnień. W ramach zadania przeprowadzono następujące kursy:
- Kurs SEP do 1 Kv dla 20 osób,
- Kurs spawania metodą MAG dla 30 osób,
- Kurs kierowca wózków jezdniowych. Bezpieczna wymiana butli dla 40 osób,
• Zadanie nr 4 - Warsztaty w szkołach wyższych. W ramach zadania przeprowadzono następujące warsztaty:
- Otrzymywanie i właściwości wybranych związków organicznych”,
- Warsztaty z zakresu obsługi bankietowe w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA,
- Warsztat w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie oraz zajęcia na terenie warszawskiego czterogwiazdkowego hotelu Radisson Blu Sobieski,
- „Budownictwo energooszczędne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie;
- „Grafika Komputerowa – projektowanie graficzne, tworzenie animacji” w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;
- „Grafika Komputerowa – projektowanie graficzne, tworzenie animacji” w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;
- „Elektrotechnika i telekomunikacja-Techniki multimedialne” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie – Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie;
- „Czy wiesz co jesz/chemiczne dodatki do żywności” na Wydziale Technologii Żywności
i Żywienia Człowieka w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
• Zadanie nr 5 - Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu.
• 3 pracownie w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie:
- pracownia technologii gastronomicznej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
- pracownia planowania i żywienia i produkcji gastronomicznej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
- pracownia obsługi gości dla zawodu dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
- pracownia elektryczna w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”
w Wyszkowie m.in. w zestawy komputerowe, zestawy silników
i urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Ww. pracownie zostały wyposażone m.in. w zestawy komputerowe z kamerami internetowymi, robot kuchenny, sokowirówkę, frytkownicę, urządzenie do gotowania
w niskich temperaturach, pakowarkę próżniową, wyciskarkę owoców cytrusowych, kasy kelnerskie i terminale z oprogramowaniem sieciowym, systemy operacyjne
i oprogramowania.
• Zadanie nr 6 - Zajęcia specjalistyczne - Usługi zlecone. W ramach zadania przeprowadzono następujące kursy:
- Kurs kosztorysowania w programie NORMA PRO dla 24 osób,
- Kurs komputerowego przedmiarowania robót budowlanych dla 25 osób,
- Kurs certyfikatu HACCP dla 32 osób,
- Kurs prawa jazdy dla 20 osób.

Udział w projekcie „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” stworzył możliwości zatrudnienia absolwentów o wysokich kompetencjach dostosowanych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, z doświadczeniem zdobytym dzięki stażom/praktykom przeprowadzonym u pracodawców.
Foto
.
Foto
.
Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5223 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14