Zadania

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy, w szczególności:
1) w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:
a) rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów,
b) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych,
c) wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych,
d) wyrejestrowanie pojazdów zarejestrowanych zagranicą,
e) wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kradzieży i demontażu pojazdów, wywozu zagranicę.
f) prowadzenie ewidencji pojazdów,
g) prowadzenie rejestru zamawianych i wydawanych druków komunikacyjnych,
h) prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez organa uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
i) prowadzenie rejestru tablic do złomowania,
j) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
k) wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych i na wykonywanie tabliczki znamionowej w pojazdach oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
l) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,
m) skierowania na dodatkowe badania techniczne,
n) dokonywanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego,
o) dokonywanie adnotacji o wpisie :VAT, GAZ, HAK;
p) dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o współwłaścicielu pojazdu,
q) przyjmowanie zgłoszeń potwierdzających zbycie pojazdu.
r) sporządzanie i przygotowywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach dla organów podatkowych i innych organów,
s) sporządzanie sprawozdań z pobranej opłaty ewidencyjnej i przekazywanie do MSW,
t) wydanie zaświadczeń, odpowiadanie na wnioski i pisma,
u) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
v) przyjmowanie zawiadomień z innych urzędów oraz potwierdzanie zgodności danych, a następnie skreślanie tego pojazdu z ewidencji,
w) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;

W ramach Wydziału funkcjonuje Referat Uprawnień i Licencji, który realizuje zadania:
1) w zakresie wydawania uprawnień i ewidencji kierowców:
a) prowadzenie ewidencji kierowców,
b) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami,
c) wydanie profilu kandydata na kierowcę,
d) wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem,
e) wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem,
f) wydanie wtórnika dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
g) dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego,
h) wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
i) wydanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
j) prowadzenie postępowań związanych z okresem próbnym,
k) zwrot prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem po ustaniu przyczyn zatrzymania,
l) wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
m) przywrócenie kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami,
n) wydanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
o) wydanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie,
p) wydanie decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
q) wydanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
r) wydanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
s) wymiana prawa jazdy zagranicznego z urzędu na krajowe,
t) wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
u) zatrzymywanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym na wniosek właściwego organu;
v) udostępnianie danych innym organom w zakresie uprawnień,
w) przekazywanie do wojewody informacji dotyczącej realizacji zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami;
2) w zakresie wydawania, licencji, zaświadczeń, zezwoleń i uprawnień :
a) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przedsiębiorcy, który złoży wniosek wpis i spełnia wymagane warunki,
b) skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki,
c) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
d) wydanie uprawnień diagnosty osobom, które spełniają odpowiednie wymagania do wykonywania badań technicznych,
e) cofanie uprawnień diagnosty osobom, które przestały spełniać wymagania do wykonywania badań technicznych,
f) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzającego wpis do ww rejestru oraz skreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki,
g) wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienia dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców,
h) wydanie decyzji o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań,
i) wpis do ewidencji instruktorów, odmowa wpisu do ewidencji instruktorów, skreślenie z ewidencji instruktora,
j) wpis do ewidencji wykładowców, odmowa wpisu do ewidencji, skreślenie z ewidencji wykładowców,
k) wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy,
l) wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców i nadanie numeru ewidencyjnego wykładowcy,
m) nadzór i kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców,
n) nadzór i kontrola Stacji Kontroli Pojazdów,
o) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie, zawieszenia licencji i zezwoleń,
p) przeniesienie uprawnień wynikających z licencji i zezwoleń,
q) wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
r) kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub transportu drogowego na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy,
s) prowadzenie postępowań w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji,
t) wydawanie decyzji o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
u) uzgadnianie zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym z innym organami,
v) analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
w) przekazywanie do ministra informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych uprawnień w krajowym transporcie drogowym;
3) w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
a) prowadzenie spraw związanych z wydaniem potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
c) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu,
d) prowadzenie spraw związanych z wyborem operatora zgodnie z ustawą,
przekazywanie do marszałka informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11564 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14