Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W, Nr 4403W w miejscowości Długosiodło”

Foto
.


W dniu 1 sierpnia 2014 roku Powiat Wyszkowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W, Nr 4403W w miejscowości Długosiodło” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 659 852,00 zł .
Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z Gmina Długosiodło.
Wkład Gminy Długosiodło wynosi 559 852,09 zł ,
Powiat Wyszkowski zabezpiecza środki własne w wysokości 100 000,00 zł.,
Okres realizacji: 31.05.2014 r. -10.10.2014 r.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4401W, 2648W, 4403W, 4408W na odcinku w Długosiodle o długości –
2.030 mb

Zakres rzeczowy, wymiary, parametry
1. długość całkowita (łączna ): 1950 mb + 80 mb = 2030 mb,
2. wyznaczenie i oznakowanie – 9 kpl. przejść dla pieszych,
3. oznakowanie pionowe i poziome na 12 skrzyżowaniach, w tym:
4. przebudowa 1 skrzyżowania prostego na rondo,
5. przebudowa 1 skrzyżowania prostego na skrzyżowanie skanalizowane na wlocie drogi podporządkowanej,
6. oznakowanie pionowe i poziome na 10 skrzyżowaniach prostych,
7. wykonanie chodnika wzdłuż jezdni drogi na długości – 486,50 mb o szerokości – 1,50 m,
8. wykonanie wzmocnionych mieszanką kruszywa łamanego poboczy drogi na długości – 1250 mb
o szerokości - 1 m (1250 m2 powierzchni),
9. wykonanie – 5 sztuk ścieków podchodnikowych wraz ze ściekami skarpowymi,
10. wyznaczenie oznakowaniem pionowym i poziomym – 2 miejsc zatrzymywania się autobusów komunikacji zbiorowej na jezdni,
11. wykonanie 1 kompletu oznakowania znakami aktywnymi - u5b ( 2 szt.) z zasilaniem ogniwami solarnymi na wysepce rozdzielającej przeciwne kierunki ruchu i mającej za zadanie uspokojenia ruchu na wlocie w obszar zabudowany ( w m. Długosiodło),
12. wykonanie przepustów pod zjazdami w linii rowu otwartego w ilości – 6 sztuk,
13. wykonanie przebudowy – 1 szt. przepustu pod drogą,
14. ustawienie nowego krawężnika betonowego na długości – 716 mb,
15. ustawienie nowych krawężników kamiennych – granitowych na długości – 108 mb,
16. ustawienie obrzeża betonowego na długości – 515 mb,
17. wykonanie nawierzchni wysepki środkowej – przejazdowej na rondzie z kostki kamiennej 16/18 cm o powierzchni – 50 m2,
18. wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej – granitowej 8/11 na wysepkach rozdzielających
o powierzchni – 138 m2,
19. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i wysepkach łącznie na powierzchni – 745 m2,
20. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na 15 zjazdach o powierzchni – 105 m2,
21. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni – 16195 m2,
22. odtworzenie rowu wzdłuż drogi na długości – 190 mb,
23. wykonanie 1 zjazdu o nawierzchni bitumicznej i o powierzchni – 20 m2,
24. wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki kruszywa łamanego na 11 zjazdach o powierzchni – 180 m2,
25. wykonanie oznakowania poziomego jezdni drogi na powierzchni – 560 m2,
26. ustawienie barier stalowych energochłonnych o długości – 44 mb,
27. ustawienie barierki ochronnej t. olsztyński na długości – 20 mb,
28. ustawienie oznakowania pionowego dróg składającego się z:
29. 73 sztuk tablic znaków o powierzchni powyżej 0,30 m2,
30. 11 sztuk tabliczek do znaków.

Skrzyżowania i zjazdy
W ciągu przebudowywanej drogi powiatowej występuje jedenaście skrzyżowań z drogami gminnymi oraz powiatowymi. Projekt przebudowy zakłada:
Skrzyżowanie z drogą powiatową 4402W Długosiodło- Nowa Pecyna
- Zmiana skrzyżowania zwykłego na skanalizowane. Wydzielenie odrębnych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo z drogi podporządkowanej przez przebudowę tego skrzyżowani ulegnie podwyższeniu poziom bezpieczeństwa pojazdów poruszających się na tym terenie.
Skrzyżowanie z ul. Czwórki (droga gminna) w km 0+379,00
- Skrzyżowanie zwykłe lewostronne
- jezdnia wlotu drogi podporządkowanej o szer. 5,50m
Skrzyżowanie z ul. Czwórki (droga gminna) w km 0+713,00
- Skrzyżowanie zwykłe lewostronne
- jezdnia wlotu drogi podporządkowanej o szer. 4,00m
Skrzyżowanie z ul. Kościuszki (droga gminna)
- Skrzyżowanie zwykłe prawostronne
- jezdnia o szer. 5,50m
Skrzyżowanie z ul. Pocztowa (droga powiatowa 2648W)
- Skrzyżowanie zwykłe lewostronne
- jezdnia o szer. 6,00m
Skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego
- Proj. przebudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym (rondo) Dz =20m
- jezdnia na rondzie o szer. 6,0m
- dwa skanalizowane wloty na rondo,
Skrzyżowanie z ul. 1-go Maja (droga gminna)
- Skrzyżowanie zwykłe prawostronne
- jezdnia o szer. 5,50m
Skrzyżowanie z ul. 22-go lipca (droga gminna)
- Skrzyżowanie zwykłe lewostronne
- jezdnia o szer. 6,00m
- obustronne pasy zieleni
Skrzyżowanie z ul. Strażacka
- Skrzyżowanie zwykłe prawostronne
- jezdnia o szer. 4,00m
- obustronne pasy zieleni
Skrzyżowanie z ul. Obrońców Ojczyzny
- Skrzyżowanie zwykłe prawostronne
- jezdnia o szer. 5,50m
- obustronne pasy zieleni
Skrzyżowanie z ul. Moniuszki
- skrzyżowanie zwykłe prawostronne
- jezdnia o szer. 5,80m
- obustronne pasy zieleni
Skrzyżowanie z ul. Leśną
- skrzyżowanie zwykłe prawostronne
- jezdnia bitumiczna 5,00m
- obustronne pasy zieleni

Zaprojektowano adaptację istniejących parametrów skrzyżowań za wyjątkiem skrzyżowania z drogą powiatową nr oraz 4403W na wlocie której zaprojektowano wyspę kanalizującą wraz z uzupełniającym oznakowaniem poziomym.
Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4403W z drogą powiatową 4408W przebudowano na skrzyżowanie typu Rondo. Z uwagi na ograniczenia terenowe zaprojektowano mini rondo z przejezdną wyspą centralną (rondo typu „pinezka”) wyniesioną nieznacznie ponad niweletę jezdni drogi. Średnica wyspy centralnej Dw=8m, Średnica zewnętrzna ronda Dz=20m
W ciągu projektowanej drogi występują zjazdy do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego oraz zjazdy do przyległych nieruchomości.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4401W, 2648W, 4403W, 4408W na odcinku - ul. Mickiewicza (droga pow. nr 4403W) o długości – 315,85 mb
Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W – ul. Mickiewicza (km 0+000,00 ÷ km 0+315,85) w Długosiodle,
w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz odtworzenia oznakowania poziomego obejmuje:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni pod projektowany próg zwalniający płytowy,
- regulację pionową ist. włazów studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych,
- ułożenie nakładki bitumicznej (warstwy ścieralnej) z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
- wykonanie progu zwalniającego płytowego z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm koloru czerwonego,
- odtworzenie oznakowania poziomego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego.
Jezdnia
- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm.
Próg zwalniający płytowy
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 25 cm lub warstwa betonu cementowego C8/10 grub. 20 cm,
- podłoże – rodzimy pod konstrukcją nawierzchni jezdni.

Zestawienie projektowanych powierzchni ul. Mickiewicza:

1. długość odcinka przebudowy - 315,85 mb,
2. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni – 3090 m2,
3. wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej – pow. 45 m2,
4. wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni – 93,935 m2,
5. przestawienie 1 znaku pionowego,
6. ustawienie 4 tablic znaków pionowych.
W wyniku realizacji zadania wystąpi bezwzględna poprawa bezpieczeństwa na przebudowywanych odcinkach dróg powiatowych, poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, w szczególności poprzez:
- budowę ronda,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- bariery energochłonne,
- barierki,
- wysepkę rozdzielającą,
- próg zwalniający,
- budowę chodników,
- przejścia dla pieszych,
- przebudowę systemu odwodnienia,
- wymiana nawierzchni jezdni.

Przebudowa dróg powiatowych objętych zadaniem wpłynie na przejrzystość układu komunikacyjnego
w miejscowości Długosiodło, poprawi płynność przejazdu, ograniczy ilość kolizji w obrębie skrzyżowań
i zoptymalizuje ich wykorzystanie. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników zarówno pieszych jak i kierowców, którzy nie będą narażeni na uszkodzenie pojazdów na zniszczonej nawierzchni dróg powiatowych. Dodatkowo wpłynie na upłynnienie ruchu, poprawi warunki akustyczne oraz wpłynie na zmniejszenie ilości emitowanych spalin.

Inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego
w Wyszkowie a rozliczana przez Wydział Rozwoju i Funduszy oraz i Wydział Finansowy .

Wykonawcą robót jest “Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy,Jacek,Dawid z/s w Wołominie,
Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest KND INVEST Dariusz Zielinski Zambski Kościelne.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5406 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14