Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie

Foto
 Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że:

I. w dniu 26 października 2012 roku została zawarta umowa Nr RPMA.07.02.00-14-130/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem - Powiatem Wyszkowskim.

Całkowita wartość projektu: 9 717 897,20 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 9 711 727,05 PLN
Wkład własny w wysokości: 1 462 929,21 PLN
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 254 967,99 PLN (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu )

Okres realizacji projektu: od 2008-09-01 do 2014-10-31.


II. w dniu 28 grudnia 2012 roku została zawarta UMOWA nr WRR/000173/07/D o dofunansowanie projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie” w ramach “Programu wyrównywania róznic między regionami II” obszar E.

Umowa została zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychz siedzibą w Warszawie a Beneficjentem - Powiatem Wyszkowskim.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 165 407,25 zł (12% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie. Realizacja projektu służy stworzeniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla celów krzewienia wiedzy i kultury fizycznej oraz zachowania warunków zdrowotnych.

Przedmiotem Projektu jest realizacja zadania inwestycyjnego mająca na celu rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie polegająca na budowie budynku wolnostojącego dwukondygnacyjnego z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonego. Obiekt zaprojektowano tak, aby wszystkie jego części były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji Projektu powstaną produkty stanowiące środki trwałe.

Budynek SOSz-W w Wyszkowie będzie składał się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 2 372,00 m2.

Projektuje się wykonanie budynku i zagospodarowanie terenu w następnej kolejności:

1. budynek palcówki oświatowej,
2. zagospodarowanie terenu działki poprzez: modernizację istniejących i budowę nowych dojść, dojazdów i parkingów.

W parterze sytuuje się:
– 6 sal szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną,
– 3 sale gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną,
– 3 sale szkoły przysposabiającej do pracy,
– sala doświadczania świata,
– pomieszczenie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego,
– pracownia kucharza małej gastronomii,
– jadalnia do spożywania posiłków dla 60 uczniów (posiłki będą dowożone gotowe w termosach, nakładane na talerze w rozdzielni, przewiduje się spożywanie posiłków w stołówce w dwóch turach),
– pomieszczenia administracyjne,
– pokój socjalny obsługi,
– szatnia okryć wierzchnich dla uczniów,
– sanitariaty,
– sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym.

Na piętrze przewiduje się:
– 3 sale gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością lekką,
– 3 sale zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością lekką,
– sala komputerowa,
– sala integracji sensorycznej,
– sala rehabilitacyjna,
– świetlica,
– pomieszczenie biblioteczne,
– pokój nauczycielski,
– gabinet: psychologa, z-cy dyrektora, logopedy, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
– toalety,
– internat: 4 pokoje 6-osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 1 pokój 1-osobowy, świetlica, pokój wychowawców, 2 toalety z natryskami.

Przewiduje się 6-8 uczniów w klasie z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, 10-16 uczniów z niepełnosprawnością lekką.

Dane liczbowe budynku:
– powierzchnia zabudowy – 1 594,6 m2,
– powierzchnia użytkowa parteru – 1 348,0 m2,
– powierzchnia użytkowa piętra – 1 024,0 m2,
– powierzchnia użytkowa budynku – 2 372,0 m2,
– wysokość – 11,4 m,
– liczba kondygnacji – 2 + wentylatornia na poddaszu.

Projekt zakłada wielofunkcyjność wykorzystania obiektu sali gimnastycznej i wyposażenia pomieszczeń będących przedmiotem Projektu, np. udostępnianie ich Grupie Wsparcia dla Rodziców uczniów SOSz-W w ramach zajęć wspomagających funkcję rodziny; organizowanie wspólnych imprez sportowych w porozumieniu ze stowarzyszeniami (organizowanie treningów aktywności motorycznej w ramach Olimpiad Specjalnych Polska) oraz umożliwienie korzystania z sali gimnastycznej i jej zaplecza w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Dziennego Centrum Aktywności prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Wyszkowie.

Realizacja projektu uwzględnia specyficzne uwarunkowania funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez lepszy dostęp do obiektów i lokalnej infrastruktury edukacyjno-sportowej. Realizacja projektu wpłynie na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz tworzenie równych szans dla młodych ludzi
z różnych grup społecznych o zróżnicowanym statusie zamożności, co w swych założeniach będzie miało niezwykle istotne znaczenie szczególnie dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wyszkowskiego.

Poprawa infrastruktury zwiększy zadowolenie rodzin oraz atrakcyjność regionu. Jednym z celów szczegółowych realizacji projektu jest walka z wykluczeniem społecznym
i przeciwdziałaniem zjawisku bezrobocia. Dlatego też wdrożenie projektu rozbudowy szkoły stworzy warunki i zachęci do zdobywania wiedzy, poprawy kondycji fizycznej oraz propagowania kultury, profilaktyki zdrowia i sportu wśród uczniów. Realizacja Projektu wpłynie korzystnie na integrowanie SOSz-W ze środowiskiem lokalnym. Działalność promocyjna szkoły będzie miała inny wydźwięk, lepsze rezultaty. Imprezy integrujące uczniów ze środowiskiem lokalnym będą odbywały się w lepszych warunkach, dając jednocześnie nowe możliwości.

Założone w ramach projektu działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia, kultury fizycznej i ochrony zdrowia, a ponadto uzupełnienia wyposażenia oraz poprawy posiadanej powiatowej infrastruktury oświatowej. Działania takie przełożą się na radykalną poprawę warunków dydaktycznych w placówce oświatowej w Wyszkowie.

Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.” Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie”.

W dniu 1 IX 2014 r. został oddany do użytku nowoczesny i przestronny budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie . Nowy budynek daje uczniom i nauczycielom wiele nowych możliwości. Pozwala wzbogacić ofertę stosowanych dotychczas metod pracy. Szkoła dysponuje salami, w których przeprowadzane są specjalistyczne zajęcia, np. dogoterapia i masaż Shantala, terapia wg S. Masgutowej. Dla uczniów z autyzmen przystosowano sale, w których jest ograniczona ilość bodźców zewnętrznych, które nie będą uczniów rozpraszać. W specjalnej pracowni kucharza uczniowie będą mogli uczyć się podstawowych umiejętności związanych z przygotowywaniem sobie samodzielnie prostych potraw. Pracownia arteterapii pomoże rozwijać myślenie twórcze i różnorodne zdolności uczniów. Tu uczniowie będą „leczeni sztuką”. Szkoła dysponuje gabinetami psychologa, logopedy, pracownią komputerową i specjalną salą, w której przeprowadzane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim przygotowano salę doświadczania świata, która dostarcza im różnorodnych bodźców. W szkole znajdują się także specjalne pomieszczenia, w których przeprowadzane są zajęcia integracji sensorycznej, rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna. Duża i przestronna sala gimnastyczna pozwoli rozwijać aktywność ruchową wychowanków i umożliwi lepsze przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadach Specjalnych-Polska.

SOSW w Wyszkowie ma na celu taką stymulację każdego dziecka, aby było ono w jak największym stopniu niezależne od otoczenia, by odkryło drzemiące w nim głęboko talenty – krótko mówiąc, by było szczęśliwe.


Całkowita wartość projektu: 6 660 881,88 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 372 405,55 PLN
Wkład własny: 1 224 337,16 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne : 955 860,83 PLN w tym 765 721,89 PLN
dofinansowanie wkładu własnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 5 416 544,72 PLN (85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

Okres realizacji: 2011-09-01 do 2014-10-31

Foto
Wyburzony budynek typu „Namysłów”

Foto
Budynek oddany do użytku w dniu 01.09.2014 roku

Foto
Sala dla uczniów i uczennic z gimnazjum

Foto
Sala szkoły podstawowej dla uczniów i uczennic z umiarkowana niepełnosprawnością i autyzmem

Foto
Sala Doświadczenia Świata dla uczniów i uczennic z głęboką niepełnosprawnościąFoto
 

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 6774 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14