Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w Powiecie Wyszkowskim

Foto
 

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowe w Wyszkowie informuje, iż wniosek Powiatu Wyszkowskiego „Świadomy wybór drogi edukacyjno- zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” złożony w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przeszedł pomyślnie etap weryfikacji formalnej

Projekt powstał we współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie oraz samorządów gmin z terenu powiatu wyszkowskiego.

Młodzież w powiecie wyszkowskim jest grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem, gdyż przegrywa w konkurencji z pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe. Bezrobocie wśród osób młodych, szczególnie absolwentów, na starcie życia zawodowego rodzi szereg skutków o charakterze psychospołecznym i ekonomicznym, które mogą zaważyć negatywnie na całym ich życiu. Oznacza ono marnotrawstwo młodego potencjału kwalifikacji.

Osoby bezrobotne (1 907 osób) w powiecie wyszkowskim w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w październiku 2009 r. stanowiły 6,3% ogółu bezrobotnych (256 osoby), w tym 102 kobiety (39,84%) wg opracowania WUP „Bezrobocie w województwie mazowieckim październik 2009”. Na koniec grudnia 2009 r. w powiecie wyszkowskim na ogólną liczbę bezrobotnych ogółem 4 485 osób (stopa bezrobocia 15,8%), zostało zarejestrowanych:
– 2 083 kobiety (46,45%),
– 1 279 osób do 25 roku życia (28,5% w liczbie bezrobotnych ogółem),
– z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 1 332 osoby tj. 29,7%,
– natomiast z zasadniczym zawodowym 1 411 osób tj. 31,5%.

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013” – „uczniowie powinni nabyć, w trakcie całego cyklu kształcenia, kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza, umiejętności (np. języki obce, Techniki Informacyjne i Komunikacyjne, umiejętności interpersonalne), w tym umiejętności praktyczne, a także postawy (proedukacyjne, obywatelskie) pozwalające później jednostkom na świadome funkcjonowanie w życiu społeczno-gospodarczym.

Działania przewidziane w projekcie obejmują m.in.:
 spotkania dla rodziców, uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie z udziałem wychowawcy oraz pedagoga lub psychologa w każdej ze szkół KP prowadzone metodami aktywizującymi i mają na celu wzbudzenie autorefleksji na temat własnych wyborów i przygotowania rodziców do mądrego wsparcia córek i synów w trudnym procesie decyzyjnym,
- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów "Jakie mam zdolności”,
- zajęcia praktyczne „Jak to jest zrobione”,
- szkolenie i warsztaty nt. „Niezależne od płci spektrum możliwych wyborów życiowych”,
- szkolenie dla nauczycieli „Nowoczesne techniki uczenia się”.

Realizacja programu łączącego wiedzę, umiejętności i postawy odpowiednio do sytuacji przyczyni się do racjonalizacji wyborów, zmniejszenia ilości młodych ludzi źle ulokowanych w strukturze społecznej i nie wykorzystujących swoich potencjalnych możliwości.

Wartość projektu ogółem: 719 323,27PLN.
Wartość dofinansowania: 697 743,57PLN.
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 21 579,70PLN.

W dniu 27 października 2011 roku została zawarta umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-188/10-00 o dofinansowanie projektu „Świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Deklaracja uczestnika
(plik w formacie .doc)

- Regulamin
(plik w formacie .docx)

- Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
(plik w formacie .pdf)

Świadomy wybór - lista podstawowa

Świadomy wybór - lista rezerwowaWydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie pn. „Świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Z uwagi iż przeprowadzone pierwsze zajęcia w ramach Zadania Indywidualne doradztwo z rodzicem i uczniem w punkcie konsultacyjnym w punktach konsultacyjnych utworzonych w ramach projektu z cieszyły ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów i ich rodziców a celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług edukacyjnych i profesjonalnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla 438 chłopców i 451 dziewczynek z 10 szkół gimnazjalnych położonych na obszarach wiejskich Powiatu Wyszkowskiego poprzez zastosowanie nowych metod przekazu szkolnego oraz rozwój umiejętności uczenia się i podejmowania decyzji o wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej w zgodzie ze środowiskiem w terminie do 30.04.2013 r., Lider projektu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie wystąpiła o skierowanie wparcia
w ramach zaproponowanych zmian w budżecie projektu na badanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów.

Aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu równych szans w dostępie do badania preferencji
i predyspozycji zawodowych co jest niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze dalszego kierunku edukacyjno-zawodowego do zajęć w ramach Zadania Indywidualne doradztwo z rodzicem i uczniem w punkcie konsultacyjnym:
- Zwiększono ilości godzin pracy doradcy zawodowego i wynagrodzenia o 20 000,00 PLN,
- Zakupiono dodatkowo 5 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 12 500,00 PLN.

W ramach Zadania Testy psychoedukacyjne predyspozycji zawodowych „Jakie mam zdolności”,
- zwiększono koszty dojazdu na zajęcia,
- zakupiono dodatkowe materiały dydaktyczne na kwotę 28 448,00 PLN,
- z uwagi na długi okres czasu przebywania młodzieży na zajęciach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie wprowadzono dodatkowo usługę cateringową w kwocie 10 626,00 PLN.

Wszystkie zajęcia planowane w projekcie:
- spotkania aktywizujące w szkołach
- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego - zajęcia praktyczne „Jak to jest zrobione”,
- zajęcia psychoedukacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego -zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów „Jakie mam zdolności”,
- zajęcia psychoedukacyjne w szkołach- „Mój styl poznawczy-zostań skutecznym uczniem”
- doradztwo zawodowe „Punkt konsultacyjny w każdej szkole”
odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Na przełomie maja i czerwca uczniowie i uczennice będą uczestniczyć w dwu wyjazdach studyjnych „Puszcza Biała – Mój przyjaciel las” w Nadleśnictwie Wyszków w Leszczydole oraz „Oszczędzajmy wodę” w Oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Rolę Lidera projektu pełni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, natomiast partnerami są 5 samorządów gminnych : Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka ,Wyszków.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 719 323,27 PLN
Wkład własny w wysokości: 21 579,70 PLN
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w kwocie: 611 424,77 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 86 318,80 PLN
Okres realizacji projektu: od 2011-09-01 do 2013 -06-28.

Sprawozdanie z wyjzadów studyjnych.

W dniu 8 maja 2012r. rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania - wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim”.

W wyjazdach studyjnych pn. „Oszczędzajmy wodę” do Oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym oraz „Puszcza Biała – Mój przyjaciel las” do Nadleśnictwa Wyszków w Leszczydole Nowinach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu, tj. 403 uczniów (194 dziewcząt i 209 chłopców) klas trzecich gimnazjalnych z terenu Powiatu Wyszkowskiego. W maju br. zrealizowanych zostało 8 wyjazdów, pozostałe zaplanowane jeszcze do realizacji w tym roku szkolnym , 2 wyjazdy odbędą się w czerwcu br. Celem wyjazdów studyjnych jest kształtowanie postaw proekologicznych uczniów poprzez uświadomienie im konieczności podejmowania działań w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

W zaplanowanym dniu wyjazdu uczniowie spod szkoły macierzystej udawali się autokarem do Oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym. Podczas pobytu na terenie zakładu przewodnik zapoznał uczniów z zasadami funkcjonowania Oczyszczalni ścieków oraz przybliżył im technologię oczyszczania ścieków na naszym terenie. Kolejnym etapem wycieczki, zgodnie z harmonogramem, była wizyta gimnazjalistów w Nadleśnictwie Wyszków w Leszczydole Nowinach, gdzie mieli możliwość przejścia ścieżką edukacyjną w Puszczy Białej. Przewodnik wskazał uczniom chronione gatunki ptaków, a także nauczył rozróżniać drzewa, krzewy i rośliny leśne. Uczestnicy wyjazdów mieli również możliwość zawieszenia wykonanych przez siebie budek dla ptaków oraz wykonania zdjęć przyrody leśnej. Miłym zakończeniem pobytu w Nadleśnictwie było pieczenie kiełbaski przy ognisku, gdzie uczestnicy mieli możliwość podzielić się wrażeniami ze zrealizowanego wyjazdu.


Uchwała Nr 87/226/2012 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmianw Regulaminie uczestnictwa w projekcie "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim".

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5701 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14