Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego

Foto
 Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje iż, w dniu 19 października 2011 roku została zawarta umowa Nr RPMA.04.03.00-14-123/10-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko ,Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka „ Działania 4.3 Ochrona Powietrza Energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Beneficjentem - Powiatem Wyszkowskim.
Całkowita wartość projektu : 5 913 008,83 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą : 4 566 370,00 PLN
Wkład własny w wysokości: 2 716 549,83 PLN w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości : 1 369 911,00 PLN
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie : 3 196 459,00 PLN( 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu )

Okres realizacji projektu: od 2009-03-24 do 2012 –11-30.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją „Szkoła pod Słońcem” i Gminą Wyszków.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie powiatu, których źródłem pośrednim lub bezpośrednim są obiekty objęte projektem.
Projekt koncentruje się ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania surowców opałowych.

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowego zadania inwestycyjnego mająca na celu utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizację pięciu budynków powiatowych: 2 budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie, 2 budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie i 1 budynku użytkowanego przez Urząd Miejski w Wyszkowie i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Zadanie 1 - Budowa Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej
w pomieszczeniu dawnej kotłowni budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie:
Przewidywany zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje przygotowanie i przystosowanie, w zakresie ogólnobudowlanym, budynku internatu do pełnienia funkcji Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej:
1. Wybudowanie bezpośredniego wejścia od strony zachodniej budynku
2. Wybudowanie wewnętrznych schodów na dach budynku
3. Przystosowanie części dachu do oglądania zamontowanych tam instalacji – barierki, pokrycie umożliwiające chodzenie.
4. Remont pomieszczenia z wydzieleniem części socjalnej, sali wykładowej, miejsc dla prezentowanych instalacji.
Przewidywane instalacje zastosowane i prezentowane w Centrum:
- instalacja kolektorów słonecznych – ogrzewanie ciepłej wody, ewentualnie wspomaganie c.o.,
- instalacja baterii fotowoltaicznej – zasilanie oświetlenia LED dla pomieszczeń wykładowych,
- instalacja turbiny wiatrowej – j.w.,
- instalacja pompy ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi – ogrzewanie/ chłodzenie pomieszczeń,
- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- instalacja sterowania całym systemem (BMS),
- instalacja systemu przekazywania parametrów pracy wszystkich instalacji do współpracujących z Centrum pracowni szkolnych na terenie województwa mazowieckiego.

Instalacje w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej mają spełniać podwójne zadanie: po pierwsze – spełniać swoje zadanie funkcjonalne w obiekcie, a po drugie – służyć celom edukacyjnym zgodnie z zasadą działania Centrum.
Z tego względu przyjęto zasadę, że wszystkie instalacje będą w maksymalnym stopniu wyeksponowane, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Energia cieplna będzie dostarczana z pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych.
Projektuje się zastosowanie pompy ciepła typu glikol/woda o mocy grzewczej ok. 10 kW. Jako dolne źródło pompy ciepła będzie wykonany wymiennik pionowy w postaci 6 sond o długości 30 m każda.
Sondy zostaną wykonane na trawniku, pomiędzy skrzydłem mieszkalnym internatu a blokiem żywienia. Pompa ciepła będzie dostarczała ciepło do bufora wody grzewczej oraz do zasobnika ciepłej wody (w czasie gdy instalacja kolektorów słonecznych będzie miała zbyt małą wydajność).
Ciepło z bufora wody grzewczej będzie dostarczane do instalacji ogrzewania podłogowego w sali wykładowej, grzejników w pomieszczeniach socjalnych oraz do nagrzewnicy w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Pompa ciepła będzie także wykorzystywana do produkcji wody lodowej, zasilającej centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną.
Centrala wentylacyjna zostanie umieszczona na poziomie antresoli, dzięki czemu będzie do niej łatwy dostęp i jednocześnie skróci to do minimum długość przewodów nawiewnych i wywiewnych. Czerpnia i wyrzutnia powietrza znajdą się pod stropem pomieszczenia, na południowej i zachodniej ścianie budynku.
Kolektory słoneczne próżniowe będą podgrzewać ciepłą wodę użytkową wykorzystywaną także poza MECEO - w internacie oraz kuchni. Przewidziano 20 kolektorów próżniowych, usytuowanych na dachu bloku żywienia i częściowo na tarasie ekspozycyjnym.

Energia elektryczna będzie dostarczana z baterii fotowoltaicznych oraz z turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu. Panele oraz turbina będą umieszczone na dachu, na tarasie ekspozycyjnym. Ogniwa fotowoltaiczne i turbina będą ładować akumulatory. Prąd stały z akumulatorów będzie zamieniany w inwerterze na prąd zmienny o napięciu 230V.
Zasilane będzie z niego przede wszystkim oświetlenie, a w przypadku nadwyżek energii również pompa obiegowa układu kolektorów słonecznych.
Przewiduje się zastosowanie wysokowydajnych opraw z diodami LED.
Jeżeli wydajność ogniw fotowoltaicznych i turbiny będzie niewystarczająca, brakująca ilość energii zostanie uzupełniona z sieci energetycznej.
Wszystkie instalacje w Centrum będą nadzorowane jednym wspólnym systemem sterującym. Dzięki temu będzie możliwa optymalizacja pracy poszczególnych układów mająca na celu zminimalizowanie zużycia energii przy zachowaniu optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniu
Instalacje „obsługiwać” będą tylko własne potrzeby Centrum a w przyszłości mogą być odpowiednio większe i służyć także innym użytkownikom budynku (odpowiednio: stołówka, kuchnia, część lub cały internat).
MECEO powstanie po to, by pokazać młodym ludziom odnawialne źródła energii i nauczyć ich, jak je wykorzystywać. Nauka ma być połączeniem teorii z praktyką. Uczniowie będą śledzić funkcjonowanie prawdziwych instalacji pracujących w różnych obiektach. Efekty pracy tych instalacji (np. ilość uzyskanej energii cieplnej lub elektrycznej) będą rejestrowane i przekazywane do pracowni informatycznych w szkołach objętych programem. Na podstawie tych informacji młodzież, z pomocą nauczycieli, będzie dokonywać różnego rodzaju obliczeń ukazujących możliwości i efekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Program będzie zróżnicowany i dostosowany do możliwości uczniów na danym etapie edukacji.
Wszystkie wymienione instalacje (montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji baterii fotowoltaicznych, instalacji turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu, instalacji pompy ciepła z pionowymi wymiennikami, instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła) będą wykorzystywane przez Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej. Efekt ich pracy w bilansie energetycznym całego obiektu nie będzie znaczący. Jednak ich głównym zadaniem będzie cel edukacyjny – pokazanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Technologia
Kolektory słoneczne próżniowe, baterie fotowoltaiczne i turbina wiatrowa będą zainstalowane na dachu bloku żywienia i dawnej kotłowni. W najwyższym punkcie konstrukcja kolektorów i baterii fotowoltaicznych będzie na wysokości około 160 cm ponad istniejący dach. Wysokość turbiny wynosi około 250 cm. Przewiduje się zastosowanie turbiny z osią pionową, która charakteryzuje się wieloma zaletami w stosunku do turbin z osią poziomą:
- praca już przy prędkości wiatru od 0,5 m/s;
- znacznie większa sprawność turbin niż przy poziomej osi obrotu;
- niezakłócona praca turbin przy zmiennym wietrze;
- prawidłowa praca turbin na terenach zurbanizowanych, również w centrach miast;
- możliwość umieszczania turbin bezpośrednio na budynkach;
- turbiny z osią pionową są bezpieczniejsze dla ptaków;
- śmigła turbin pracują znacznie ciszej, niż śmigła turbin o poziomej osi;
- charakteryzują się zredukowanymi do minimum wibracjami;
- prosta konstrukcja powoduje, że są łatwe w montażu;
- nie wymagają wysokich masztów (przy korzystnych warunkach otoczenia wystarcza wysokość 4 m nad poziomem terenu).
Pompa ciepła, zamontowana w pomieszczeniu, będzie posiadała pionowe wymienniki ciepła. Będą one zlokalizowane na trawniku pomiędzy wjazdem dla samochodów a boiskiem sportowym. Po wykonaniu odwiertów na głębokość ok. 30 metrów i umieszczeniu w nich rur odbierających ciepło, trawnik zostanie odbudowany.
Instalacja wentylacji mechanicznej, zamontowana wewnątrz budynku, będzie wyposażona w tłumiki, dzięki którym poziom hałasu nie będzie przekraczał dopuszczalnego poziomu. Ze względu na sposób użytkowania Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej instalacja wentylacyjna nie będzie emitować zapachów uciążliwych dla otoczenia.
Sieć cieplna
Projekt obejmuje odcinek sieci ciepłowniczej od budynku internatu do komory ciepłowniczej obok budynku szkoły, o długości całkowitej około 72m.
Nowa sieć ciepłownicza będzie wykonana w technice preizolowanej z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej Dn 100, posadowionych na głębokości ok. 1 m.
Istniejąca sieć znajdująca się na głębokości około 2 m zostanie odcięta i pozostawiona bez demontażu. Trasa nowej sieci będzie się pokrywać z trasą sieci istniejącej.
Projektuje się wykonanie sieci z rur stalowych bez szwu o wymiarach 114,3 x 3,6 mm wg PN -80/H-74219, izolowanych pianką poliuretanową, w rurach osłonowych o wymiarach 200 x 3,2 mm.

Zadanie 2
– Budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie:

- modernizacja instalacji wewnętrznych c. o.,
- montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej,
- ocieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacja stropodach,,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku (energooszczędne okna o pow. 254,1 m² z zamontowanymi nawiewnikami, energooszczędne drzwi wejściowe)
- ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1 832 m²,
- likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią Dn 100 o długości 72 m, wykonaną w technice proizolowanej,
- instalacja kolektorów słonecznych – 20 szt. kolektorów próżniowych o pow. czynnej 1 876 m².
Budowa solarnego układu podgrzewania wody użytkowej w budynku internatu LO w Wyszkowie, ocieplenie wszystkich elewacji, stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana okien, stolarki drzwiowej, opaski wokół budynku i renowacja daszków nad wejściami budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego oraz likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zastąpienie jej nową siecią.
Instalacja kolektorów słonecznych będzie posiadała maksymalną moc około 30kW. Pozwoli to na zaopatrzenie całego budynku internatu w ciepłą wodę użytkową (przy pełnym nasłonecznieniu).
Technologia
Główne roboty ociepleniowe według technologii opracowanej w oparciu o Instrukcję ITB Nr.334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku. Zawarte są w niej uniwersalne zasady postępowania przy docieplaniu ścian, wymagania dotyczące materiałów, technologii wykonania, zasad kontroli i odbioru prac.
Budowa solarnego układu podgrzewania wody użytkowej w Internacie LO w Wyszkowie – o ilości dobieranych kolektorów decydowało zapotrzebowanie na ciepła wodę oraz wielkość powierzchni dachowej pod zabudowę. Przyjęto, zgodnie z zaleceniami producenta, na 1 m2 powierzchni czynnej kolektora 80 litrów pojemności zbiornika buforowego. Wynika z tego, że dla zbiornika o pojemności 3000 litrów należy przewidzieć ok. 37,5 m2 powierzchni czynnej kolektorów.
Dobrano następujące kolektory próżniowe:
20 sztuk kolektorów typu PE20-58 produkcji PROJPRZEM-EKO powierzchni czynnej 1,876 m2
Założono wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych na rynku próżniowych kolektorów słonecznych w oparciu o dwufazową wymianę ciepła – tzw. rurki ciepła oraz wykorzystujące najbardziej trwałe w eksploatacji rury próżniowe typu termos, nienarażone na powolna dehermetyzację, jaką cechują się rury jednościanowe.
Zrezygnowano z rozwiązań opartych na kolektorach płaskich z uwagi na ich dużo niższe od próżniowych skumulowane uzyski energii cieplnej w ciągu roku, w szczególności w chłodnych i przejściowych porach.
Instalacja centralnego ogrzewania
Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania to instalacja dwururowa, pompowa w układzie zamkniętym, z rozdziałem dolnym. Parametry czynnika grzejnego 75/55ºC Q=140,0kW. Instalacja zasilana będzie z istniejącego wymiennikowego węzła cieplnego (z wymiennikami płaszczowo-rurowymi typu JAD) zlokalizowanego na poziomie piwnic – węzeł cieplny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Czynnik grzejny wychodzący z węzła cieplnego, rozprowadzony będzie przewodami poziomymi prowadzonymi w układzie samokompensacyjnym. Przewody poziome prowadzone będą pod stropem piwnic w części podpiwniczonej, natomiast w części niepodpiwniczonej w istniejących kanałach przełazowych. Na poszczególnych odgałęzieniach instalacji oraz pionach przewidziano montaż kompletu zaworów regulacyjno-stabilizacyjnych.
Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie za pomocą automatycznych odpowietrzników, montowanych na pogrubionej o dwie średnice końcówce każdego pionu i w najwyższych punktach instalacji.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia i objętości wody realizowane będzie przy pomocy istniejących ciśnieniowych naczyń wzbiorczych „Reflex” 3 bary umieszczonych w pomieszczeniu węzła cieplnego.
Spust wody z instalacji przewiduje się centralnie w węźle cieplnym.
– Budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie:
Stropodach o powierzchni:1295m2.Przewiduje się ocieplenie stropodachu granulowana wełna mineralną o współczynniku λ = 0,048W/m2K o grubości 20 cm .Usprawnienie układu zaopatrzenia c.w.u. poprzez montaż kolektorów słonecznych w ilości 20 szt.. Okna i drzwi wejściowe o powierzchni : 254,1 m2.Wymiana okien i montaż nawiewników o średnim współczynniku U=1,7 W/m2K.Ściana zewnętrzna o powierzchni: 1832m2. Przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu o współczynniku λ =0,038w/m2K o grubości 12 cm. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wymiany instalacji z grzejnikami włącznie.

Zadanie 3 – Budynek Gminy Wyszków i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą mokrą lekką..
Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone od strony zewnętrznej metodą wykorzystując jako główny materiał ocieplający styropian posiadający dopuszczenie do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń.
Podstawowe dane techniczne: gęstość objętościowa nie mniej niż 15 kg/m3, współczynnik przewodności cieplnej λ=0.040 W/m Kgr. Mineralna zaprawa klejąca. Siatka zbrojeniowa – dopuszczone do stosowania są siatki z włókna szklanego (nie można stosować siatek polipropylenowych). Gramatura siatki – 165 g/m2. Siatka o oczkach 4 x 4 mm odporna na działanie alkaliów, charakteryzująca się stabilnością wymiarów oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie (>1700 N/50mm).
Wszystkie narożniki budynku, drzwi, okien oblistwować listwami narożnikowych ochronnymi. Listwy i profile wykończeniowe – zakładana wysoka jakość wykończenia elewacji wymaga zastosowania listew narożnych, cokołowych, dylatacyjnych i przyokiennych.
Tynk silikonowy – wysoka odporność na wpływy atmosferyczne a zwłaszcza zacinający deszcz. Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2. Wysoka odporność na działanie alg i grzybów. Ze względu na swoje fizyczne własności nadaje się szczególnie dla krytycznych podłoży dzięki doskonałej przyczepności do podłoża; zasklepianiu rys skurczowych; niewrażliwości na zmiany temperaturowe. Odporny na promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia atmosferyczne oraz mikroorganizmy.
(Okna i drzwi o powierzchni: 14,9 m2. Wymiana okien na okna PCV z szyba niskoemisyjną o średnim współczynniku = 1,9 W/m2.Ściana zewnętrzna o powierzchni 1388m2. Przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu np. Termoorganika Termo-lambda o współczynniku λ =0,032W/m2 o grubości 10 cm. Przewiduje się modernizacje instalacji c.o. w zakresie - wymiana instalacji.

Zadanie 4 – Budynek Warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie:
- ocieplenie budynku warsztatów CKP,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych,
- remont dachu,
- wykonanie opaski betonowej w brakujących miejscach wokół budynku.
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą lekką mokrą polegającą na przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno – elewacyjnego , w którym warstwa izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z włókna szklanego. W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie (rynny, obróbki pasów podrynnowych, parapety zewnętrzne).
Stolarka okienna zostanie wymieniona na PCV o profilu przynajmniej trójkomorowym. Okna będą wyposażone w szyby zespolone niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/ m2 K . Wszystkie drzwi zewnętrzne i bramy wjazdowe w obiekcie będą wymienione na nowe aluminiowe z wypełnieniem profili pianą poliuretanową zgodnie z obowiązującą normą.
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metoda „lekka" mokra, według Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”. Ocieplenie będzie wykonane jednym z firmowych systemów ocieplenia, systemem „CAPATECT MINERAL" lub innym nie gorszej jakości, na który Instytut Techniki Budowlanej wydał decyzje dopuszczającą do stosowania nr 462/02.
Metoda „lekka" ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno - elewacyjnego, w którym warstwa izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjna cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkanina z włókna szklanego
System układu ocieplającego „Caparol" .
Stropodach o powierzchni: 2359m2. Przewiduje się ocieplenie stropodachu warstwą papy o współczynniku λ =0,032 W/m2K o grubości 13 cm.
Okna i drzwi wejściowe o powierzchni: 297,3m2. Wymiana okien na PCV z szybą niskoemisyjną o średnim współczynniku U=1,7 w/m2K.
Ściana zewnętrzna o powierzchni: 2591 m2. Przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu, np. Termoorganika Termo- lambda o współczynniku = 0,032 W/m2K o grubości 10cm.
Usprawnienie obejmuje: Montaż automatyki umożliwiającej dobowe i tygodniowe obniżenie temperatury.

Zadanie 5 – Budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie:
- modernizacja węzła i instalacji wewnętrznej c.o.,
- ocieplenie stropodachu budynku,
- ocieplenie nieocieplanych ścian zewnętrznych budynku metodą mokrą

W budynku dydaktycznym zaprojektowano montaż zaworów termostatycznych RTD-N wraz z głowicami termostatycznymi. W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano głowice typu RTS 4260 oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej głowice termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem przed manipulacją typu RA 2920.
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą lekką mokrą polegającą na przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno – elewacyjnego , w którym warstwa izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z włókna szklanego. Ocieplenie stropodachu zostanie wykonane za pomocą styropianu laminowanego papą o grubości 14cm. Współczynnik przenikania ciepła zostanie obniżony do wartości równej U=0,219W/m2 K.

(Stropodach o powierzchni: 662m2. Przewiduje się ocieplenie stropodachu warstwą papy o współczynniku λ =0,038 W/m2K o grubości 14 cm.
Ściana zewnętrzna o powierzchni: 449 m2. Przewiduje się ocieplenie ściany metodą BSO z użyciem styropianu, np. Termoorganika Termo- lambda o współczynniku = 0,032 W/m2K o grubości 10cm.
Dodatkowo montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi 84- szt..


Zadanie 1 - Ilość zaoszczędzonego ciepła w wyniku termomodernizacji 5 878,2 (GJ/rok)
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło termomodernizowanych budynków z 11.924,2 GJ/rok do 6.046,00 GJ/rok.

Zadanie 2 - Budynek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 1 883,1 GJ/rok na 973,3 GJ/rok tj. o 909,8 GJ/rok. Procentowa oszczędności zapotrzebowania energii: 54,6%.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 2 737,10GJ/rok na 1 310,0 GJ/rok tj. o 1 427,1 GJ/rok.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. z 1 217,4GJ/rok na 486,9 GJ/rok tj. o 730,1 GJ/rok.

Zadanie 3 – Budynek Gminy Wyszków i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 1 190,1 GJ/rok na 766,1 GJ/rok tj. o 424,0 GJ/rok. Procentowa oszczędności zapotrzebowania energii: 40,4%.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 1 688,1GJ/rok na 904,5 GJ/rok tj. o 783,6 GJ/rok.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. z 250,8GJ/rok na 250,8 GJ/rok.

Zadanie 4 - Budynek Warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 2 584,1 GJ/rok na 1 104,7 GJ/rok tj. o 1 479,4 GJ/rok. Procentowa oszczędności zapotrzebowania energii: 56,2%.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 3 584,0GJ/rok na 1 276,3 GJ/rok tj. o 2 307,7 GJ/rok.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. z 522,6 GJ/rok na 522,6 GJ/rok.

Zadanie 5 - Budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 853,4 GJ/rok na 560,4 GJ/rok tj. o 293,0 GJ/rok. Procentowa oszczędności zapotrzebowania energii: 30,9%.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności sytemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu z 1 238,6/rok na 705,8 GJ/rok tj. o 532,8 GJ/rok.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. z 487,1 GJ/rok na 487,1 GJ/rok.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego - 6 miesięcy od terminu zakończenia przedsięwzięcia.


Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności budynków i oszczędności zapotrzebowania energii o ponad 49% oraz zmniejszenia o ponad 40% emisji gazów cieplarnianych.


Rusza I etap robót budowlanych w ramach projektu „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej .

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje o rozpoczęciu I etapu realizacji projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza energetyka RPO WM 2007-2013.
W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu nieograniczonegoo na wykonanie robót następujących budowlanych:
- Roboty termomodernizacyjne budynku dydaktycznego i warsztatów CKP w Wyszkowie,
- Roboty termomodernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta,
- Modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej LO w Wyszkowie.

Planowany termin zakończenia powyższych robót jest do dnia 31.10.2012 r., w tym robót termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego i warsztatów CKP w Wyszkowie oraz budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego Gminy Wyszków do dnia 31.10.2012 r. a modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej LO w Wyszkowie - do dnia 31.07.2012 r.

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem powyższych robót prowadzić będzie Inwestor zastępczy, tj. WDI Obsługa Inwestycji Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, w oparciu o umowę
nr 128/IP/2011 r. z dnia 19 września 2011 r. na pełnienie czynności Inwestora zastępczego nad realizacją projektu pod nazwą „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” .

Ponadto zostały zlecone prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej.

Stosowne tablice informacyjne o inwestycji zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostały zamontowane przed modernizowanymi budynkami.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie powiatu, których źródłem pośrednim lub bezpośrednim są obiekty objęte projektem.
Projekt koncentruje się ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania surowców opałowych.

Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności budynków i oszczędności zapotrzebowania energii o ponad 49% oraz zmniejszenia o ponad 40% emisji gazów cieplarnianych.
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Szkoła pod Słońcem” i Gminą Wyszków.
Całkowita wartość projektu: 5 913 008,83 PLN.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 196 459,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 2009-03-24 do 2013 –11-30.


Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje o podpisaniu w dniu 27 marca 2012 roku Aneksu nr RPMA.04.03.00-14-123/10-01 do umowy o dofinansowanie projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza energetyka RPO WM 2007-2013.


Całkowita wartość projektu wynosi : 5 926 378,83 PLN.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 3 196 459,00 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego 2 729 919,83 PLN, w tym środki Gminy Wyszków 66 614,97 PLN
Okres realizacji projektu: od 2009-03-24 do 2013-11-16.


Rusza II etap robót budowlanych w ramach projektu „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej .

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje o podpisaniu przez Powiat Wyszkowski w dniu 10 czerwca 2013 roku umowy z Wykonawcą, spółką Skorut Systemy Solarne sp. z o.o z/s w Myślenicach, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego II Etap” na kwotę 2 253 098,08 PLN brutto.

Podpisanie ww. umowy powoduje konieczność aktualizacji harmonogramów: rzeczowo-finansowego realizacji projektu i wydatków.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:

1. Budowa Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej w pomieszczeniu dawnej kotłowni budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie:
1) Przygotowanie i przystosowanie w zakresie ogólnobudowlanym budynku internatu do pełnienia funkcji Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej,
2) Budowę instalacji kolektorów słonecznych termicznych,
3) Budowę instalacji baterii fotowoltaicznych,
4) Budowę instalacji turbiny wiatrowej,
5) Budowę instalacji pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi,
6) Budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
7) Budowę instalacji kompaktowego węzła cieplnego zasilanego z sieci miejskiej,
8) Budowę systemu sterowania wszystkimi instalacjami i monitorowania,
9) Budowę systemu przekazywania parametrów pracy wszystkich instalacji do współpracujących
z MECEO pracowni szkolnych na terenie województwa mazowieckiego.

2. Termomodernizacja budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie:
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem w technologii BSO,
2) Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu wełny mineralnej,
3) Montaż nawiewników sterowanych automatycznie w istniejącej stolarce okiennej,
4) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę całej instalacji wewnętrznej,
6) Budowa instalacji kolektorów słonecznych.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
1. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble (tj. stoły pod komputery i krzesła) w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej,
2. Wykonanie wraz z montażem 5 szt. tablic pamiątkowych,
3. Opracowanie instrukcji p.poż. obiektu oraz wyposażenie w podręczny sprzęt p.poż, i oznakowanie,
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., dokonanie inwentaryzacji geodezyjnych, instrukcji obsługi wykonanych instalacji zamontowanych urządzeń, wykonanie świadectwa energetycznego, przeszkolenie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego w zakresie obsługi urządzeń, elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznanie personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp.,
5. Dokonanie niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonanie rozruchu technologicznego, protokólarne przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

Planowany termin zakończenia powyższych robót jest do dnia 31.10.2013 r., w tym budowa Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej w pomieszczeniu dawnej kotłowni budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie do 31.08.2013 r.

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem powyższych robót prowadzić będzie Inwestor zastępczy. tj. WDI Obsługa Inwestycji Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, w oparciu o umowę nr 128/IP/2011 r. z dnia 19 września 2011 r., na pełnienie czynności Inwestora zastępczego nad realizacją projektu pod nazwą „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego”

Projekt Powiatu Wyszkowskiego pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego II Etap” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 4.3 Ochrona powietrza energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska na terenie powiatu, których źródłem pośrednim lub bezpośrednim są obiekty objęte projektem.
Projekt koncentruje się ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania surowców opałowych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności budynków i oszczędności zapotrzebowania energii o ponad 49% oraz zmniejszenia o ponad 40% emisji gazów cieplarnianych.
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Szkoła pod Słońcem” i Gminą Wyszków.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 6913 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14