Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn-Długosiodło-Ostrołęka w miejscowości Blochy

Foto
 Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 14 lutego 2011 roku została podpisana przez Powiat Wyszkowski Umowa Nr UDA.RPMA.03.01.00-14-263/08-00, o dofinansowanie projektu „Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III. Regionalny system transportowy; Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedsięwzięcie „Budowa drogi powiatowej nr 4403 W Turzyn – Długosiodło – Ostrołęka w miejscowości Blochy” polega na budowie drogi powiatowej nr 4403W na terenie gminy Długosiodło:

1) wytyczeniu nowego przebiegu drogi na długości 600m przez tereny o charakterze rolnym w związku koniecznością likwidacji niebezpiecznych zakrętów w istniejącym śladzie drogi powodujących częste wypadki i kolizje drogowe. W ramach budowy planuje się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego przy jezdni i odsuniętego od jezdni o szerokości 2,50 m i 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz grysowej,

2) przebudowie drogi powiatowej nr 4403W na długości ok. 1400 m. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia istniejącej jezdni przez zaprojektowanie nakładki z betonu asfaltowego, budowę ciągów obsługujących ruch pieszy i rowerowy wzdłuż drogi.

Dla całego zadania przewiduje się wykonanie utwardzonych zjazdów do posesji, odtworzenia istniejących rowów drogowych, wykonanie nowych rowów, wymianę istniejących przepustów pod drogą oraz budowę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi. Projekt zakłada uregulowanie istniejącej geometrii jezdni oraz korektę nie normatywnych parametrów przebiegu trasy na jej istniejącym odcinku. Nawierzchnia spełniać będzie wymagania wobec konstrukcji nawierzchni drogi dla kategorii ruchu KR3.

W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia powstaną obiekty drogowe następującej powierzchni:
a) droga powiatowa nr 4403 W na długości ok. 600 m i powierzchni 5 850 m² nowy przebieg:
- jezdnia drogi o przekroju jedno-jezdniowym, dwukierunkowa: 2x3 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego (nowa konstrukcja) - ok. 4000 m²,
- ciągi obsługujące ruch pieszy i rowerowy: powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - ok. 600 m² oraz o nawierzchni z kruszywa utrwalonego powierzchniowo przy użyciu asfaltu płynnego o powierzchni ok. 800 m²
- 3 zatoki autobusowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej- powierzchnia ok. 150 m² każda - w sumie ok. 450 m²


b) droga powiatowa 4403 W długości ok. 1400 m i powierzchni 10 500 m² istniejący przebieg:
- jezdnia drogi o przekroju jedno- jezdniowym, dwukierunkowa: 2x2,75 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego powierzchnia ok. 8 000m²,
- ciągi obsługujące ruch pieszy i rowerowy- chodniki i ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej- ok. 850 m² oraz nawierzchni z kruszywa utrwalonego powierzchniowo przy użyciu asfaltu płynnego o powierzchni ok. 1100 m²,
- zatoka autobusowa w miejscowości Blochy w kierunku na Długosiodło wzdłuż projektowanej drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – powierzchnia ok. 150 m²,
- zjazdy do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni sumarycznej ok. 400 m²


W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość oraz dostępność regionalnego układu transportowego. Będzie to sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i społecznemu dzięki zwiększeniu spójności regionu, zredukowaniu czasu i kosztów podróży i transportu oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna powiatu.
Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców wsi. Zostaną wykonane przejścia dla pieszych oraz wybudowany ciąg pieszo-jezdny. Przebudowa dróg poprawi również bezpieczeństwo i komfort dowozu dzieci do szkół, obiektów użyteczności publicznej (straż pożarna) oraz gospodarstw rolnych. Poprzez połączenie dróg powiatowych z drogą krajową i droga wojewódzką skróci się czas dojazdu mieszkańców.
Koszt całkowity: 4 751 155,50 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 999 879,58 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 1 751 275,92 PLN

Termin realizacji projektu: 25.01.2010 r. –28.10.2011 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 6499 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14