Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Wyszków-Porzadzie -Długosiodło

Foto
 

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 16 marca 2011 r. Powiat Wyszkowski podpisał Umowę Nr UDA.RPMA.03.01.00-14-250/08-00, o dofinansowanie projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Wyszków – Porządzie – Długosiodło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III. Regionalny system transportowy; Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Koszt całkowity projektu: 18 334 238,47 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 991 923,18 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wyszków : 2 275 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1 000 000,00 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 9 066 815,28 PLN.

Termin realizacji zadania : 16.11.2009 r. –19.12.2014 r.

W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Wyszków – Porządzie – Długosiodło” na :

I odcinku Wyszków: ulica I AWP (od ul. Pułtuskiej do ul. Sosnowej) o długości 3,00 km
- zostanie przebudowany przekrój uliczny z jednostronnym chodnikiem pieszo-rowerowym i chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej. W związku ze zmianą przekroju poprzecznego ulicy odwodnienie powierzchniowe zastąpione zostanie kolektorem deszczowym z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego;
- odcinek drogi od ul. Prostej do ul. Pułtuskiej zostanie dostosowany do potrzeb miejsc postojowych oraz obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona będzie do istniejącego kolektora;
- odcinek drogi od ul. Prostej do ul. Komunalnej o nawierzchni bitumicznej, szerokości zmiennej 7,20 – 9,00 m będzie porządkowany w zakresie wjazdów na posesje, miejsc postojowych wzdłuż odcinka ulicy i przebudowywany w zakresie geometrii skrzyżowań, zatok autobusowych. Nawierzchnia ulicy będzie wzmocniona dwiema warstwami bitumicznymi z asfaltobetu;
- odcinek pomiędzy ulicami Komunalną a Sosnową z przekroju drogowego szlakowy, będzie przebudowany na przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,50 m z jednostronnym chodnikiem pieszo-rowerowym o szerokości 3,00 m;

II odcinku Leszczydół Nowiny o długości 2,65 km
- na odcinku drogi objętym projektem przebudowy projektuje się ułożenie na istniejącej konstrukcji drogi warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego zmiennej grubości oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- na całej długości projektowanej przebudowy proponuje się wykonanie ścieżki rowerowej. Na całej długości odcinka projektowanej przebudowy zostanie wykonany chodnik prawostronny z kostki betonowej. Proponuje się wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem;
- rowy odwadniające obustronne, o przekrojut rójkątnym proponuje się wykonać jako bezodpływowe – ze względu na brak możliwości zastosowania przepustów pod zjazdami. Projektowane rowy będą spełniały funkcje parowników wód opadowych;
- uregulowanie istniejącej geometrii jezdni oraz korektę nienormatywnych parametrów przebiegu trasy. Nawierzchnia spełniać będzie wymagania wobec konstrukcji na wierzchni drogi dla kategorii ruchu KR3.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W przyczyni się do:
- poprawy warunków ruchu na drogach powiatowych;
- zwiększenia przepustowości ruchu kołowego, zmniejszenie wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych;
- zredukowania czasu podróży zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów;
- polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, tak aby redukować zatłoczenie;
- ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez poprawę stanu nawierzchni jezdni i zwiększenie płynności ruchu;
- poprawy stanu środowiska naturalnego miedzy innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym,
- poprawy estetyki krajobrazu;
- zwiększenia atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich;
- zwiększenia komfortu mieszkańców,
- lepszej ochrony przed nadmiernym hałasem i zmniejszenia emisji drgań;
- pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury technicznej, wyeliminowania wszelkich ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości dróg.

Pomoc finansowa Gminy Wyszków na realizację zadania pn.”Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej”

W dniu 24 czerwca 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wyszków a Powiatem Wyszkowskim o udzieleniu z budżetu Gminy w 2011 roku pomocy finansowej w formie dotacji na realizacje zadania pn. “Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej” w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Wyszków – Porządzie – Długosiodło” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III.” Regionalny system transportowy”, Działania 3.1. „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Gmina Wyszków udzieliła Powiatowi Wyszkowskiemu w 2011 roku ze swojego budżetu pomocy finansowej w wysokości do kwoty 975 500,00 PLN.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej” wyniosła 3 544 160,56 PLN.

Przebudowa ulicy I Armii Wojska Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę linii energetycznej wraz z sygnalizacją świetlną i latarniami ulicznymi;
- położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z budową zatok parkingowych ;
- ułożenie nowych chodników z kostki brukowej na całym przebudowywanym odcinku.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5883 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14