Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Wyszkowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2001-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
-skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego

Wyłączenia:

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wyszkowie, starostwo@powiat-wyszkowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 743 59 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie:

przy Alei Róż 2 - siedziba główna,
przy ulicy Zakolejowej 15A,
przy ulicy Świętojańskiej 82A (wejście od ul. Dworcowej)

Obiekt przy Alei Róż 2 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

wejście Nr 1 skrzydło C od ul. 3-Maja z podjazdem dla osób na wózkach. W pobliżu wejścia  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
wejście Nr 2 skrzydło A od Alei Róż. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. W sąsiedztwie wejścia  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
wejście Nr 3 skrzydło A od Alei Róż. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
wejście Nr 4 skrzydło C od wewnętrznego parkingu poprzedzają schodki nie spełniające wymogów dostępności.

Siedziba główna znajduje się na parterze budynku. Kancelaria główna znajduje się w skrzydle C w sąsiedztwie wejść Nr 1 i 4.
Między skrzydłem A i B znajduje się bariera architektoniczna dla osób niepełnosprawnych w postaci z dwóch schodków różnicy poziomu. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na w pobliżu wejść Nr 1 i 4.

Obiekt przy ulicy Zakolejowej 15A,
Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia od ulicy Zakolejowej znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim na piętro. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt przy ulicy Świętojańskiej 82A (wejście od ul. Dworcowej)
Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych. Komunikacja jest na jednym poziomie. Przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami..

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Jeżeli przed wizytą siedzibie głównej zgłosisz, że potrzebujesz pomocy, pracownik Kancelarii spotka się z Tobą przy wejściu Nr 1. Pomoże Ci on poruszać się po budynku Jeżeli umówiłeś się na spotkanie, nasi pracownicy odprowadzą cię na miejsce spotkania.
Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: starostwo@ powiat-wyszkowski.pl lub telefonicznie +48 29 743 59 35.
W obiekcie przy ulicy Zakolejowej 15A na parterze znajduje się telefon pozwalający na komunikację z wybranym pracownikiem urzędu, który schodzi do klienta po zawiadomieniu.
Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Starostwem.
Pomocy osoby przybranej każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2386 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14