Polityka prywatności

I. Ogólne informacje
Niniejsza Polityka została wydana przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie (Al. Róż 2, 07-200 Wyszków), NIP: 7621748017, REGON: 550668462, reprezentowane przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) strony internetowej https://www.powiat-wyszkowski.pl/ (dalej: „Strona”). Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.
Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Wyszkowie (Al. Róż 2, 07-200 Wyszków), reprezentowane przez Starostę. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XII poniżej.
Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana w celu uwzględniania zmian w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub nowelizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią przedmiotowej Polityki i regularnego monitorowania zmian wprowadzanych przez Administratora.

II. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników
Pozyskiwanie Danych Osobowych: Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszczania), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane służbowe (stanowisko, dane firmy). Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:
• podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny);
• pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, pośredników finansowych, podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów);
• pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronie Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na Stronie. Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania ze Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.
Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:
• Dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), płeć, data urodzenia/wiek;
• Dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail;
• Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.
Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
• przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
• przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.
Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:
• Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie informacji, komunikacja i kontakty z Użytkownikami, pracownikami i kontrahentami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, za pośrednictwem Strony.
• Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.

III. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim
Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:
• organom administracji lub organom sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
• osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
• podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie III poniżej;
• jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z Polityką Prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.
Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali: Biuletyn Informacji Publicznej, Podstrony Powiatu Wyszkowskiego , Rejestracja wizyty w Wydziale Komunikacji, Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Geoportal Powiatu Wyszkowskiego, Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych, Lokalny portal mapowy, Pomoc prawna porady obywatelskie Mediacja, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca, Status dokumentów Prawo Jazdy, Status dokumentów Dowód Rejestracyjny.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.
Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Strony jest firma INFOSTRONY - Adam Podemski, będąca twórcą tej Strony, a także świadcząca na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w trakcie użytkowania Strony przez Użytkowników. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie innowacyjnych i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych
Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Administratora standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.
V. Ochrona Danych
Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.
Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność Danych
Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:
• dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne;
• wszystkie dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.
Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

VII. Minimalizacja zakresu Danych
Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych
Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko do czasu, gdy jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony swoich roszczeń.

IX. Prawa Użytkowników
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl bądź za pośrednictwem nr tel.: 502 431 288/511 100 063.
W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

X. Pliki cookies (ciasteczka)
Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu strony internetowych. Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies Administratora.


XI. Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:
Administratorem Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie (Al. Róż 2, 07-200 Wyszków), reprezentowane przez Starostę; e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl; nr tel.: (29) 743-59-00, 743-59-35;
Inspektorem Ochrony Danych: p. Karolina Sybilska; e-mail: iod@odosc.pl; nr tel.: 502 431 288;.

XII. Definicje
• Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
• Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.
• Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
• Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5197 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14